Gezocht: bestuurslid

Stichting Even Anders biedt financiële steun aan initiatiefnemers van projecten die raakvlakken hebben met spiritualiteit in de zorg. De stichting biedt een warm welkom aan alle culturen, godsdiensten en levensbeschouwingen. Stichting Even Anders vindt het belangrijk dat de zorg zingevend en ontlastend wordt ervaren door zowel de cliënt, de verzorger, de mantelzorger en vrijwilliger. Op deze wijze wordt de kwaliteit van leven van eenieder zoveel mogelijk gewaarborgd.

Stichting Even Anders is ter versterking van het huidige bestuur op zoek naar een of twee nieuwe bestuursleden. Binnen ons bestuur streven wij ernaar, om naast de individuele kwaliteiten en ervaringen, ook de verschillende levensbeschouwingen een plek te geven.  Door het vertrek van een van de bestuursleden vanuit het Rooms Katholieke perspectief is kennis, ervaring en netwerk in dit werkveld een pré.

Binnen onze stichting  werken wij vanuit een drietal clusters:
Cluster 1: Zoveel hoofden, zoveel zinnen
Op zoek naar zin in zorg in een veelkleurige samenleving (identiteit in de zorg, eigen waarde, authenticiteit en interculturaliteit).
Cluster 2: De kunst van zingeving.
Het gaat om steeds blijven zoeken naar zingeving, (zelf)zorg en expressie (specifiek de kunst van spiritualiteit in de zorg).
Cluster 3: Barmhartigheid, hoezo?!:
Compassie/barmhartigheid is het centrale thema dat elke religie of levensbeschouwing in zich bergt… het uittreiken naar de ander.

Momenteel hebben wij een vacature in cluster 2

Wat verwachten wij van een bestuurslid.

Hij /zij

 • erkent het belang van interlevensbeschouwelijk kijken naar wat nodig dan wel gewenst is;
 • ervaart het belang van zingeving in het zorgen voor de ander;
 • heeft affiniteit met sociaal-maatschappelijke, culturele en spirituele thema’s;
 • stelt zich open, constructief en transparant op;
 • kent een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand;
 • is gewend te werken vanuit een collegiaal en betrokken perspectief.

Wat zijn de taken van een bestuurslid in onze stichting.

 • het bijwonen van en deelnemen aan de bestuursvergaderingen (4x per jaar);
 • actief participeren in een van de clusters. Actief in die zin dat ook  projecten zelf geïnitieerd kunnen /mogen worden en dat participatie in ingediende projecten niet wordt uitgesloten.
  Het aantal clusterbijeenkomsten is per cluster verschillend en mede van bovenstaande afhankelijk;
 • het uitdragen van de waarden van de Stichting en verder ontwikkelen van haar organisatie en identiteit

Wat bieden wij aan een bestuurslid.

Wij werken vanuit een horizontaal en collegiaal principe. Op basis van een jaarlijks vastgestelde begroting is er een grote vrijheid binnen de clusters.
Wij bieden een spirituele bedding waarin het Even Anders durven zijn, kijken, doen een wezenlijke plek inneemt.
Binnen het bestuur worden de verschillende levensbeschouwingen door personen met die levensbeschouwelijke achtergrond op persoonlijke titel vertegenwoordigd en we vergaderen in een open en informele sfeer.

Voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen geldt een vaccatieregeling. Voor cluster- dan wel werkveldafspraken geldt een onbelaste reiskostenvergoeding o.b.v. openbaar vervoer dan wel €.0.21 de gereden kilometer.  Overige te maken kosten voor de Stichting worden vergoed op basis van een bon declaratie.

Interesse.

Als bovenstaande u inspireert, neem dan gerust contact op met onze voorzitter John van den Hout-Sachs (hout@oneplex.nl ; 06-51515840.  Ook kunt u onze website bezoeken. www.evenanders.nu

De te volgen procedure is als volgt:

 • U schrijft een motivatiebrief, waarin u iets vertelt over uzelf, uw achtergrond en wat u vooral binnen onze stichting zou willen oppakken.
 • Op basis van uw brief zal er een gesprek worden gepland met twee van onze bestuursleden.
 • Na afloop van het gesprek besluiten de twee bestuursleden of zij u wel of niet voordragen als toekomstig bestuurslid in ons bestuur. Uiteraard wordt u van dit besluit in kennis gesteld.