Bestuursreglement

1.​ Algemeen

Artikel​ ​1,​ ​Begrippen​ ​en​ ​terminologie

1. Dit​ ​reglement​ ​is​ ​opgesteld​ ​en​ ​vastgesteld​ ​ingevolge​ ​artikel​ ​12.1​ ​van​ ​de​ ​statuten​ ​van Stichting​ ​Even​ ​Anders,​ ​spiritualiteit​ ​in​ ​zorg​ ​(de​ ​stichting)​ ​en​ ​geldt​ ​als​ ​aanvulling​ ​op de​ ​statuten.​ ​Bij​ ​strijd​ ​tussen​ ​dit​ ​reglement​ ​en​ ​de​ ​inhoud​ ​van​ ​de​ ​statuten​ ​prevaleren de​ ​bepalingen​ ​in​ ​de​ ​statuten.

2​ ​Samenstelling​ ​en​ ​werkwijze

Artikel​ ​2.1,​ ​Samenstelling

2.1.1  Het​ ​bestuur​ ​draagt​ ​zorg​ ​voor​ ​een​ ​evenwichtige​ ​samenstelling​ ​van​ ​het​ ​bestuur, passend​ ​bij​ ​de​ ​doelstelling​ ​van​ ​de​ ​stichting,​ ​zoals​ ​in​ ​artikel​ ​4.2​ ​genoemd;
2.1.2  Leden​ ​van​ ​het​ ​bestuur​ ​treden​ ​tussentijds​ ​af​ ​wanneer​ ​dit​ ​geboden​ ​is,​ ​zoals​ ​bij onvoldoende​ ​functioneren,​ ​structurele​ ​onenigheid​ ​van​ ​inzichten​ ​en onverenigbaarheid​ ​van​ ​belangen;
2.1.3  De​ ​voorzitter​ ​heeft​ ​bestuurlijke​ ​ervaring​ ​en​ ​beweegt​ ​zich​ ​gemakkelijk​ ​in​ ​zijn bestuurlijke​ ​beleidsomgeving.​ ​Hij​ ​is​ ​verantwoordelijk​ ​voor​ ​het​ ​adequaat functioneren​ ​van​ ​het​ ​bestuur​ ​en​ ​zijn​ ​vergadering​ ​en​ ​is​ ​het​ ​primaire aanspreekpunt​ ​voor​ ​de​ ​leden​ ​van​ ​het​ ​bestuur;
2.1.4  Bij​ ​de​ ​werving​ ​en​ ​selectie​ ​van​ ​bestuursleden​ ​wordt​ ​gewerkt​ ​met​ ​een​ ​vooraf opgestelde​ ​profielschets​ ​voor​ ​de​ ​vacature.​ ​Hierbij​ ​wordt​ ​rekening​ ​gehouden​ ​met de​ ​in​ ​de​ ​statuten​ ​gestelde​ ​deskundigheidsgebieden​ ​als:​ ​maatschappelijke (gezondheids)​ ​zorg,​ ​spiritualiteit​ ​en​ ​financieel;
2.1.5  Elk​ ​lid​ ​van​ ​het​ ​bestuur​ ​meldt​ ​alle​ ​(neven-)functies​ ​aan​ ​het​ ​bestuur.​ ​Een (neven-)functie,​ ​betaald​ ​of​ ​onbetaald,​ ​is​ ​relevant​ ​als​ ​de​ ​vervulling​ ​ervan​ ​een tegenstrijdig​ ​belang​ ​met​ ​de​ ​stichting​ ​kan​ ​opleveren.​ ​Het​ ​bestuur​ ​dient goedkeuring​ ​te​ ​verlenen​ ​aan​ ​de​ ​aanvaarding​ ​of​ ​continuering​ ​van​ ​een​ ​dergelijke functie;
2.1.6  Indien​ ​een​ ​of​ ​meer​ ​bestuursleden​ ​van​ ​mening​ ​zijn​ ​dat​ ​een​ ​of​ ​meer​ ​bestuursleden een​ ​tegenstrijdig​ ​belang​ ​met​ ​de​ ​stichting​ ​hebben,​ ​dan​ ​melden​ ​zij​ ​dit​ ​aan​ ​de voorzitter.​ ​In​ ​een​ ​dergelijk​ ​geval​ ​ziet​ ​de​ ​voorzitter​ ​erop​ ​toe​ ​dat​ ​op​ ​de​ ​kortst mogelijke​ ​termijn​ ​in​ ​een​ ​bestuursvergadering​ ​wordt​ ​gestemd​ ​over​ ​de​ ​vraag​ ​of​ ​een tegenstrijdig​ ​belang​ ​bestaat.​ ​Beslist​ ​het​ ​bestuur​ ​dat​ ​sprake​ ​is​ ​van​ ​een tegenstrijdig​ ​belang​ ​dan​ ​is​ ​lid​ ​2.1.2​ ​van​ ​toepassing;
​​2.1.7 Het​ ​bestuur​ ​draagt​ ​zorg​ ​voor​ ​een​ ​jaarlijkse​ ​evaluatie​ ​van​ ​zijn​ ​eigen​ ​functioneren. De​ ​jaarlijkse​ ​evaluatie​ ​zal​ ​worden​ ​ingebracht​ ​in​ ​elke​ ​laatste​ ​vergadering​ ​van​ ​het jaar.​ ​De​ ​uitkomsten​ ​van​ ​de​ ​evaluatie​ ​en​ ​de​ ​mogelijk​ ​daaruit​ ​voortkomende afspraken​ ​worden​ ​vastgelegd.

2.1.8 Het​ ​bestuur​ ​vergadert​ ​volgens​ ​een​ ​vastgesteld​ ​schema.​ ​Bij​ ​frequente​ ​afwezigheid worden​ ​de​ ​betreffende​ ​bestuursleden​ ​daarop​ ​aangesproken.

Artikel​ ​2.2,​ ​Werkwijze

2.2.1​ ​​​Het​ ​bestuur​ ​vergadert​ ​tenminste​ ​5​ ​keer​ ​per​ ​jaar​ ​volgens​ ​een​ ​tevoren​ ​vastgesteld schema.​ ​Voor​ ​het​ ​bijwonen​ ​van​ ​de​ ​vergaderingen​ ​ontvangen​ ​de​ ​bestuursleden een​ ​vacatiegeld​ ​van​ ​€​ ​135,–​ ​per​ ​vergadering.​ ​De​ ​voorzitter​ ​ontvangt​ ​€​ ​200,–​ ​per vergadering​ ​(overeenkomstig​ ​REGELING​ ​van​ ​de​ ​Minister​ ​van​ ​Financiën​ ​van​ ​22 november​ ​2004​ ​houdende​ ​de​ ​vaststelling​ ​van​ ​de​ ​maximumbedragen​ ​in​ ​het​ ​kader van​ ​het​ ​Vacatiegeldenbesluit​ ​1988​ ​(Regeling​ ​maximumbedragen​ ​vacatiegeld 2004).​ ​Tevens​ ​ontvangen​ ​de​ ​bestuursleden​ ​per​ ​bestuursvergadering​ ​een reiskostenvergoeding​ ​(€​ ​0,19​ ​per​ ​kilometer)​ ​conform​ ​de​ ​CAO​ ​Verpleging​ ​en Verzorging.​ ​Naast​ ​het​ ​bijwonen​ ​van​ ​bestuursvergaderingen​ ​wordt​ ​incidenteel​ ​een extra​ ​inspanning​ ​van​ ​bestuursleden​ ​gevraagd,​ ​zoals​ ​het​ ​door​ ​het​ ​bestuur aangegeven​ ​bijwonen​ ​van​ ​een​ ​bijeenkomst.​ ​Hiervoor​ ​ontvangt​ ​het​ ​betreffende bestuurslid​ ​een​ ​reiskostenvergoeding​ ​(€​ ​0,19​ ​per​ ​kilometer)​ ​conform​ ​de​ ​CAO Verpleging​ ​en​ ​Verzorging.​ ​Tevens​ ​worden​ ​hiervoor​ ​de​ ​reëel​ ​gemaakte​ ​onkosten vergoed.

2.2.2 Het​ ​bureau,​ ​i.c.​ ​de​ ​ambtelijk​ ​secretaris​ ​bereidt​ ​de​ ​vergaderingen​ ​inhoudelijk​ ​voor waar​ ​nodig​ ​in​ ​overleg​ ​met​ ​voorzitter​ ​en/of​ ​andere​ ​bestuurders.​ ​De​ ​ambtelijk secretaris​ ​neemt​ ​deel​ ​aan​ ​de​ ​bestuursvergaderingen​ ​als​ ​notuliste.

De​ ​ambtelijk​ ​secretaris​ ​voorziet​ ​het​ ​bestuur​ ​–​ ​gevraagd,​ ​ongevraagd​ ​en​ ​tijdig​ ​– van​ ​alle​ ​informatie​ ​nodig​ ​voor​ ​een​ ​goede​ ​taakvervulling​ ​door​ ​het​ ​bestuur.
Het​ ​bestuur​ ​bespreekt​ ​periodiek​ ​met​ ​de​ ​ambtelijk​ ​secretaris​ ​de​ ​gang​ ​van​ ​zaken binnen​ ​de​ ​stichting,​ ​voert​ ​jaarlijks​ ​een​ ​functioneringsgesprek​ ​met​ ​hem/haar​ ​en bespreekt​ ​de​ ​wenselijkheid​ ​van​ ​aanpassingen​ ​in​ ​functieprofiel​ ​en​ ​competenties.

Artikel​ ​3,​ ​Instellen​ ​van​ ​commissies

3.1  Conform​ ​de​ ​statuten​ ​kan​ ​het​ ​bestuur​ ​commissies​ ​en​ ​werkgroepen​ ​instellen;​ ​bij​ ​de instelling​ ​van​ ​een​ ​commissie​ ​bepaalt​ ​het​ ​bestuur​ ​de​ ​doelstelling,​ ​taken,​ ​tijdsduur, verantwoordelijkheden​ ​en​ ​mandaat​ ​van​ ​de​ ​commissie.​ ​Dit​ ​wordt​ ​vastgelegd​ ​in​ ​een commissie​ ​reglement;
3.2  De​ ​commissies​ ​vallen​ ​onder​ ​de​ ​verantwoordelijkheid​ ​van​ ​het​ ​bestuur:​ ​voorstellen van​ ​de​ ​commissies​ ​zullen​ ​door​ ​het​ ​bestuur​ ​als​ ​zwaarwegend​ ​advies​ ​overgenomen worden.​ ​Indien​ ​het​ ​bestuur​ ​besluit​ ​het​ ​zwaarwegende​ ​advies​ ​niet​ ​over​ ​te​ ​nemen, zal​ ​zij​ ​dit​ ​met​ ​redenen​ ​omkleed​ ​kenbaar​ ​maken​ ​aan​ ​de​ ​betreffende​ ​commissie;
3.3  De​ ​in​ ​dit​ ​reglement​ ​genoemde​ ​vergaderfrequentie,​ ​hoogte​ ​van​ ​de​ ​vacatiegelden, benoemingstermijnen​ ​en​ ​gedragscode​ ​van​ ​het​ ​bestuur​ ​gelden​ ​ook​ ​voor​ ​de​ ​leden van​ ​de​ ​commissies.