Verhalenbundel “Vertel eens wat anders!” (2010)

Deze verhalenbundel bevat 26 verhalen die zijn geselecteerd uit de inzendingen die zijn binnengekomen n.a.v. een verhalenwedstrijd die in 2010 is georganiseerd. Mensen konden verhalen opsturen waarin zij vertelden hoe het in Nederland ánders kan; anders op het gebied van aandacht voor levensbeschouwing in de gezondheidszorg. De tekeningen zijn gemaakt door Len Munnik.

Uit Elkaar Gaan (2007)

Deze brochure gaat in het bijzonder over de gevoelens en de problemen die je tegenkomt in een gezin of familie waarin er een echtscheiding gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. De foto’s zijn gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Af/Aanhankelijk (2007)

Misschien is het wel één van de grootste problemen waar men mee geconfronteerd wordt: mensen die ziek worden en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Zelfs de meest intieme dingen, zoals de zorg voor je eigen lichaam, moeten ze tijdelijk of blijvend uit handen geven. De foto’s zijn gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Even Tijd Nemen (2006)

Zowel de professional als de mantelzorger wordt geconfronteerd met levensvragen en zingevingsvragen. Niet alleen de vragen van degene die verzorgd wordt, maar ook vaak een confrontatie met de eigen vragen. Het bezig zijn met deze vragen kan een stimulans zijn om in de zorg te gaan werken. De foto’s zijn gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Weer Zin Krijgen ( 2004)

Het omgaan met sterven is heel moeilijk. Overal en in alle culturen wordt gezocht naar een manier om het verlies niet weg te duwen maar het een plaats te geven in het leven van hen die achter blijven. Naast het verlies dat ontstaat wanneer een naaste is overleden, komt ook het verlies van een partner door echtscheiding aan de orde; evenals verlies van werk door ziekte of ontslag. De foto’s zijn gemaakt door Gerdien Wolthaus Paauw.  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

In Goede Handen (2003)

Deze uitgave wil een stimulans zijn tot (en een bijdrage zijn in) palliatieve zorg voor stervenden. Welke problemen en noden ervaren stervenden? Wat kan een zorgverlener voor de stervende betekenen? Hoe kun je een ander nabij zijn in dit belangrijke proces in het leven: de overgang naar de dood? De foto’s zijn gemaakt door Hans Dornseiffen. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Ook wij horen er bij (2003)

De toename van min of meer zelfstandige huisvesting van mensen met een verstandelijke handicap betekent dat ook werkers in de thuiszorg met deze bevolkingsgroep te maken krijgen. Thuis blijven of uit huis plaatsen is een groot spanningsveld. Welke hulp kan hier geboden worden?  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Over Leven (2001)

Er is een verandering gekomen in de wijze van omgaan met mensen die een psychiatrische beperking hebben. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om deze mensen zoveel mogelijk in hun woonsituatie op te vangen. Dit betekent dat er extra druk komt op de thuiszorg, die (mede) deze mensen opvangt. Elly Prinsen-van der Most is de illustratrice. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Werkboek Geloven in Zorg (2001)

We verschillen van elkaar wat betreft cultuur, geloof, opvoeding en sociale achtergrond. In de omgang met elkaar gaat het er om rekening te houden met de ander, en diens denkbeelden en gevoelens te respecteren. Dat geldt ook in de gezondheidszorg. Hierbij wordt uitgegaan van de opvatting dat goede zorg oog heeft voor de mens in al zijn aspecten. Dit boek geeft een schat aan achtergrondinformatie over verschillende wereldreligies, mensvisies en culturen. Doel van het boek is enerzijds informatie te geven, anderzijds vaardigheden te ontwikkelen in het omgaan met het eigene van elke zieke die zorg ontvangt.

Wat zeg je eigenlijk (2000)

In deze brochure gaat het over de kunst van het luisteren; om zorgverleners te ondersteunen in hun communicatie met cliënten. Natuurlijk is luisteren soms moeilijk. Maar aan de andere kant: luisteren is niet zozeer een kwestie van tijd als wel een kunst, en die kun je leren. Diverse technieken komen aan de orde. De illustraties zijn verzorgd door Elly Prinsen-van der Most. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Zin, Zorg en Zijn (1998)

Wie in de zorgsector werkt, maakt van heel nabij mee hoe mensen worstelen met de vraag naar zin en waarde van hun situatie. Veelal wordt de vraag gesteld: “Waarom is mijn leven nu zo?” Deze vraag is niet te beantwoorden, maar vergt van de verzorgers wel een bepaalde houding of instelling. In deze brochure wordt aangegeven hoe men aandacht kan geven aan zinvragen van cliënten.  Illustratrice is Elly Prinsen-van der Most. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens (1998)

Deze brochure wil inzicht bieden in de problemen waarmee mensen met een handicap leven. Door de nauwe betrokkenheid tussen verzorger en cliënt komen regelmatig onderwerpen ter sprake die verder reiken dan de lichamelijke verzorging en die betrekking hebben op het streven van de gehandicapte om optimaal deel te nemen aan het leven. De illustraties zijn verzorgd door Elly  Prinsen-van der Most. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

En ik dan? (1996)

Met deze publicatie bieden wij een bijdrage aan een bezinning over suïcide. Aan de hand van ervaringen van mensen die in hun nabije omgeving geconfronteerd werden met iemand die een (poging tot) suïcide ondernam, wordt op een levensnabije manier beschreven hoe ook werkers in de zorg hiermee te maken krijgen. De foto’s zijn gemaakt door P. Kusters. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Ontmoeting met Hindoes in de thuiszorg (1995)

Er woont in Nederland een grote groep Hindoes. Ook in de gezondheidszorg kom je deze bevolkingsgroep tegen; welke gewoonten hebben zij? Waar moet men als zorgprofessional dan rekening mee houden?  Deze brochure wil een ondersteuning bieden in de ontmoeting, opdat een ontmoeting met wederzijds respect en vertrouwen mag zijn. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Eenzaamheid, noodlot en uitdaging (1994)

Eenzaamheid is een heel persoonlijke ervaring van lijden onder gemis aan goede en voldoende relaties met andere mensen. Zorgverleners wordt in deze brochure enig inzicht verschaft over het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid. Tevens wordt getracht zo concreet mogelijke adviezen te geven opdat de eenzaamheid die zij bij anderen ontmoeten, hanteerbaar wordt en mogelijk zelfs verdwijnt. De brochure werd geïllustreerd door Elly Prinsen-van der Most.  U kunt deze brochure openen door hier te klikken.

Ontmoeting met moslims in de thuiszorg (1994)

Ontmoeting met moslims is een ontmoeting met andere waarden en normen, andere gewoonten. Respect voor elke godsdienstige overtuiging vereist een goede voorbereiding op deze ontmoeting. Deze brochure kan een eerste stap zijn op weg naar ontmoeting met de ander die steeds anders is dan wij verwachten en daardoor verrassend, verrijkend en vernieuwend voor degenen die de ontmoeting aan durven te gaan. U kunt deze brochure openen door hier te klikken.